فایل های دسته بندی Matlab - صفحه 6

کد متلب حل یک معادله دیفرانسیل معمولی با استفاده از روش صریح اویلر

کد متلب حل یک معادله دیفرانسیل معمولی با استفاده از روش صریح اویلر

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب حل دستگاه دو معادله دیفرانسیل مرتبه اول معمولی با استفاده از روش رانگ کوتا

کد متلب حل دستگاه دو معادله دیفرانسیل مرتبه اول معمولی با استفاده از روش رانگ کوتا

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب تشخیص ناحیه تحت سایه در تصویر

کد متلب تشخیص ناحیه تحت سایه در تصویر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب رسم پتانسیل الکترواستاتیک داخل یک کره رسانا

کد متلب رسم پتانسیل الکترواستاتیک داخل یک کره رسانا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب حل عددی معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی بیضوی با شرایط مرزی دریکله

کد متلب حل عددی معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی بیضوی با شرایط مرزی دریکله

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب تخمین مقدار ویژه غالب و بردار ویژه متناظر آن برای یک ماتریس مربعی با استفاده از روش توانی

کد متلب تخمین مقدار ویژه غالب و بردار ویژه متناظر آن برای یک ماتریس مربعی با استفاده از روش توانی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب تخمین پاسخ یک مسئله مقدار اولیه با روش اویلر

کد متلب تخمین پاسخ یک مسئله مقدار اولیه با روش اویلر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب انجام رگرسیون چند جمله ای با استفاده از روش حداقل مربعات

کد متلب انجام رگرسیون چند جمله ای با استفاده از روش حداقل مربعات

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب انجام رگرسیون خطی با استفاده از روش حداقل مربعات

کد متلب انجام رگرسیون خطی با استفاده از روش حداقل مربعات

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی